FAQ – Hvad spørger kunder os om?

Økonomi


Hvorfor får jeg markedspris og netpris på samme faktura?

Du betaler for at få strømmen leveret til din adresse. Transport bliver også kaldet tarif. Det er Elkraft, der opkræver pengene, men de går videre til det lokale elnetselskab og Energinet.dk. Det lokale elnetselskab driver og vedligeholder det lokale elnet, mens Energinet.dk står for den del af nettet, der fører strøm på kryds og tværs af hele landet også kaldt højspænding.

 • Netselskabs tarif’ er den del, dit lokale elnetselskab skal have.
 • Transmissions nettarif’ er en del, Energinet.dk skal have. Det går til drift og vedligehold af elnettet.
 • Systemtarif’ er en anden del, Energinet.dk skal have. Det dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.
 • Balancetarif for forbrug’ er en tredje del til Energinet.dk. Denne del dækker en andel af de samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

Bemærk, at du også betaler et abonnement til det lokale elnetselskab. Det er en fast pris pr. måned.

Elkraft gennemfakturerer altså mange opkrævninger fra forskellige udbydere. Vi lægger ingen tillæg på gennemfakturede prissatser.

 

Hva gør jeg hvis jeg ikke har modtaget min faktura?
 • Har du faktura på mail beder vi dig tjekke din spam-post. Finder du den heller ikke der kan du tage kontakt med okonomi@norskelkraft.dk så tjekker vi om det er registrert korrekt email adresse i vores system. Vi vil selvfølgelig også sende dig en kopi af din faktura.
 • Har du faktura på EDI må du tage kontakt med din EDI udbyder.
Hvad er EDI?
 • EDI er et elektronisk handelsformat som bruges til at sende/modtage fakturaer. Normalt anvendes der en tredjepartsleverandør for at sikre at sending/modgagelsen af filene bliver behandlet korrekt.
 • Vi sender alt nødvendig information som kræves for at betale en faktura, samt detaljene bag vores beregning til fakturagrundlaget.
 • Fakturalayouten på en EDI vil være forskelligt for sender og modtager, da hver part selv kan definere hvordan fakturalayouten skal fremvises og hvilke informationer der skal publiceres.
 • Ved manglende information som for eksempel, periode, referance, volume, målernr, etc. bedes du tage kontakt med din tredjepartsleverandør for at få denne information publiceret ved næstkommende fakturavisning. Skulle der fortsat være manglende informasjoner bedes du rette henvendelse til os.
Hvad er hvad på fakturaen og leveringsbetingelser?

Elkraft gennemfakturerer net og til vores kunder uten tillæg.

 1. Specifikation for perioden Perioden du betaler for
 2. PSO-tarif Dækker primært tilæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse
 3. Balancetarif for forbrug. Tarif til Energinet for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser) samt drift og vedligehold
 4. Transmissions nettarif. Dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det
  overordnede elnet samt drift og vedligehold af udlandsforbindelserne
 5. Systemtarif. Dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift mv.
 6. Pris og tillæg. Din aftale har en pris og et tillæg pr. kWh
 7. Elafgift. Lovpligtig afgift som du betaler til staten. Du betaler også eldistributionsbidrag og elspareafgift til staten. Afgifterne dækker det offentliges forpligtelser til bl.a. udvikling og forskning inden for energieffektivitet og miljøvenlighed
 8. Abonnement. Dækker over abonnementet for din el-aftale med elnetselskabet i den angivne periode
 9. Nettarif A/B/C/D-skabelon
  Nettarif dækker betaling til dit netselskab for drift, transport af el til din elmåler og vedligeholdelse af elnettet. Udregnet på baggrund af dit reelle forbrug samt afstand til transformer

Alle kunder har følgende leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser for el-leverance fra Norsk Elkraft Danmark A/S
Vi ønsker, at Kunden skal opleve kunderelationen til os som værende tryg, enkel og personlig. Derfor bestræber vi os på at holde vores leveringsbetingelser overskuelige
og opfordrer altid vores kunder til at læse dem, så grundlaget for samarbejdet er velkendt.
1.0 Generelle bestemmelser
Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Norsk Elkraft Danmark A/S (herefter omtalt som ”Selskabet’) til Kunden. Ved indgåelsen af kontrakten (også
omtalt som ”Aftale”) mellem Selskabet og Kunden gives Selskabet fuldmagt til at repræsentere Kunden i enhver henseende nødvendig for at sikre Selskabets leverance
til Kunden. Kundens tilslutning til el-nettet sker via det lokale netselskab og efter dette selskabs bestemmelser.
2.0 Priser og betalingsbetingelser
Fakturaer sendes pr. e-mail. For udsendelse af papirfakturaer opkræves et gebyr på kr. 60,00. Selskabet er af Energinet.dk pålagt at opkræve balancegebyr,
abonnementer, tariffer, skatter og andre afgifter, som tillægges fakturaen til Kunden. Fakturering sker i danske kroner, og der tillægges dansk moms til det fakturerede
beløb. Kunden afregnes som udgangspunkt på Selskabets standardvilkår, der er a conto forud pr. kvartal med betalingsfrist 8 dage fra fakturadato. Endelig afregning sker
ud fra det faktiske målte el-forbrug. Sker betaling ikke rettidigt udsender Selskabet en skriftlig betalingspåmindelse og er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr.
250,00 samt morarenter svarende til 1,75 % pr. påbegyndt måned efter forfald. Udebliver betaling efter at betalingspåmindelsen er fremsendt, overgives sagen til retslig
inkasso efter 10 dage, jævnfør bekendtgørelsen på området. Dette vil betyde yderligere omkostninger for Kunden, og kan af Selskabet betragtes som et misligholdelse af
kontrakten. Enhver betalingsmisligholdelse vil således være væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden, og Selskabet kan uden yderligere varsel
ophæve kontrakten. Selskabet har ret til at regulere priser på grund af ændringer i regulatoriske forhold, påbud fra offentlige myndigheder og/eller korrektioner i andre
eksterne forhold, som ligger uden for Selskabets kontrol. Ligeledes vil administrative betalinger, gebyrer med videre opkrævet for netselskaberne af Selskabet blive
faktureret til Kunden. Ved betalingsstandsning, konkurs mv. skal der foretages et slutopgør, og el-leverancen stopper med mindre boet stiller sikkerhed for fremtidig
betaling. Udarbejdelse af slutopgør pålægges en administrativ betaling på kr. 250,00 pr. måler.
3.0 Kreditvurdering
Selskabet har ret til at kreditvurdere Kunden, og kræve indbetaling af et depositum, dog maksimalt et beløb svarende til 3 måneders betaling. Efterkommer Kunden ikke
anmodningen om depositum, kan Selskabet betragte dette som værende væsentlig misligholdelse af kontrakten mellem Selskabet og Kunden.
4.0 Opsigelsesvarsel
I kontraktperioden er begge parter bundet af kontrakten. En eventuel opsigelse skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel før udløb af kontraktperioden som
denne er anført i kontrakten mellem Selskabet og Kunden. Herefter kan kontrakten opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udløb af en måned. Overholdes disse
varsler ikke, vil Selskabet betragte det som en misligholdelse af kontrakten. Foretages der ikke en opsigelse af kontrakten – og en tilmelding til ny el-leverandør ved udløb
af kontraktperiode – fortsætter el-leverancen automatisk. Skulle en Kunde misligholde en indgået aftale, således denne ikke fuldføres til aftalte varsler om opsigelse,
fastsættes Selskabets erstatning, som volumen (beregnes som et gennemsnit af seneste 6 måneder på tidspunktet for misligholdelsen) i kontraktens restløbetid gange
5,5 øre/kWh, dog min. kr. 5.000. For Elkraft Fast kunder udregnes derudover en bod, hvis Selskabet står til at lide et tab. Kontraktlig binding ved en anden el-leverandør
er for Kunden ikke gyldig årsag til at annullere kontrakten indgået med Selskabet. Selskabet har mulighed for at afbryde el-leverancen til Kunden, i tilfælde af Kundens
misligholdelse.
5.0 Produktspecifikke leveringsbetingelser
Kunder med forventet årsforbrug på over 1.000.000 kWh er forpligtet til skriftligt at meddele Selskabet, hvis Kundens kWh-forbrug ændrer sig mere end +/- 10 %.
Manglende skriftlig meddelelse vil af Selskabet kunne betragtes som misligholdelse af kontrakten.
5.1 Flex- og Grundkraftprodukter: Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet. Selskabet har ret til at efterregulere den a conto fakturerede pris på opgørelser.
5.2 Puljeprodukter (individuelt tilpassede produkter). Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet.
5.3.Elkraft Spot. Selskabet yder fuld volumenfleksibilitet.
5.4. Elkraft Fast: Selskabet forbeholder sig retten til, hvis forbrugsprofilen ændrer sig væsentlig, at fakturere kunden det beløb, som kundens forbrugsprofil måtte
overstige 2,00 øre/kWh med. Selskabet yder en volumenfleksibilitet på +/- 10 % af det aftalte årsforbrug, der fremgår af kontrakten. Ved mindre forbrug end
volumenfleksibiliteten tillader, er Selskabet berettiget til at fakturere Kunden for det tab, Selskabet måtte få som forskellen mellem forbruget og den indkøbte kWhvolumen. Forbrug, der ligger højere end volumenfleksibiliteten, forbeholder Selskabet sig retten til at fakturere på baggrund af periodens spotpris + et tillæg på 3,50 øre
pr. kWh.
5.5. Grøn Strøm kan altid tilkøbes. Typisk vil det være vind- eller vandkraft produceret i Norden.
5.6. ElkraftOverblik. Data der indlæses i dette monitoreringssystem er netselskabernes. Selskabet er ikke ansvarligt for eventuelle fejl eller mangler i data.
6.0 Måledata og måleudstyr
Netselskabet er ansvarlig for måleudstyr – herunder aflæsning – og indestår for målingernes korrekthed. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge
af netselskabets korrektion af måledata. Kunden er forpligtet til at meddele Selskabet om fejl på måleudstyr eller mistanke herom. Betaling for det registrerede elforbrug bliver opkrævet, uanset om forbruget skyldes mangler eller fejl i Kundens installationer.
7.0 Leveringshindringer og force majeure
Selskabet er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau,
frekvens og støjforhold. Selskabet er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Energinet.dk, netselskaberne
eller den nordiske el-børs. Selskabet er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne aftale samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet
umuliggjort af begivenheder, som ligger uden for Selskabet kontrol. Selskabet er ligeledes ansvarsfrit, hvis der indtræder force majeure, usædvanlige naturbegivenheder,
krig, strejke eller lockout. Under ingen omstændigheder i øvrigt (heller ikke i tilfælde af grov uagtsomhed), kan Selskabet gøres erstatningsansvarlige for indirekte tab
hos Kunden herunder men ikke begrænset til tabt omsætning, tabt dækningsbidrag, tab af goodwill, tab af data eller øvrige indirekte tab.
8.0 Adresseændringer
Kontrakten med Selskabet følger Kunden. Kunden er forpligtet til skriftligt at informere Selskabet om adresseændringer med minimum fire ugers varsel og informere
Selskabet om ny leveringsadresse samt nye aftagenumre. Informeres Selskabet ikke indenfor varslet, kan det betragtes som misligholdelse af kontrakten. Kunden
bekræfter, at såfremt Kunden med de i kontrakten anførte informationer ikke er registreret som disponent på den i kontrakten anførte leveringsadresse, må Selskabet
pr. d.d. tilmelde og/eller tilføje Kunden som disponent hos netselskabet med de i kontrakten anførte informationer.
9.0 Værneting og lovvalg
Aftalerne med Kunden skal bedømmes og reguleres efter dansk ret. Eventuelle tvister mellem Selskabet og Kunden skal afgøres ved Selskabets værneting som aftalt
værneting i første instans.
10.0 Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl, og for at administrationen kan godkende priser og beregninger i fremsendte tilbud.
Vi er glade for, at du har taget dig tid til at læse vores leveringsbetingelser. Har du spørgsmål til dem, så hører vi meget gerne fra dig

Hvordan får jeg utbetalt innestående beløp?

Send epost til okonomi@elkraft.no. Oppgi hvilket kontonummer pengene skal utbetales til. Referer til kundenr./navn eller faktura.

Leverandørservice

Leverandørservice er et tilbud til virksomheder, der gerne vil automatisere deres tilbagevendende betalinger fra erhvervskunder. Leverandørservice bruges typisk til betalinger fra kunder, men tjenesten kan også bruges den anden vej – altså til at tilbagebetale kunder, hvis kunderne har nogle tilgodehavender.

Tilmeld dig Leverandørservice her.

 

Hvad er en timeaflæst måler?

På timemålte systemer afregnes måleren i henhold til de værdier, der automatisk indsamles fra måleren. Kunden har stadig et ansvar for at indberette, hvis forbruget på fakturaen ikke ser ud til at være korrekt (f.eks. fejl på måleren). På den “gammeldags” måler skulle kunden aflæse måleren og sende målerstanden til netejeren, som så bruger målerstanderen til fakturering. Der er fortsat få gamle målere (også kaldt skabelon målere). Man skal helst aflæse måleren i forbindelse med hver afregningsperiode. Hvis der ikke modtages aflæsning, beregnes forbruget på baggrund af tidligere forbrug, indtil der modtages en ny aflæsning.

Hva betyder estimering af forbrug?

Netselskaberne udarbejder altid et estimeret forbrug på baggrund af historiske data. Det estimerede forbrug danner afsæt for din net-tarif og dennes prissætning.

Generelt


Hvordan reguleres elprisen?

På aftaler som ligger med et forvaltningsprodukt vil prisen kunne reguleres 8 ganger pr. kalenderår. Strømprisen sættes med afsæt i handler og forventet markedspris for volumene som ikke er sikret. Spotprisaftaler følger markedsprisen med sine 8760 priser hvert år og afregnes efter målerens forbrug. Aftaler om fastpris har samme pris i hele aftaleperioden.

Hvordan opdaterer vi kundeinformation / kontaktoplysninger?

Er der endringer i jeres virksomhed eller husstand – enten organisationsnummer, firmanavn, fakturaadresse, kontaktperson eller lignende er du altid velkommen til, at sende en mail til kundeservice@norskelkraft.dk så vil vi registrere dette i vores system.

Hvordan kan vi opsige eller bestille leverance til en måler?
 • Udflytning: Har du allerede en aftale med os kan du sende en mail til kundeservice@norskelkraft.dk hvor du oplyser dato for udflytning. Vær oppmærksom på at vi skal have besked senest fem dage for at kunne melde flytning fra måleren og få korrekt dato. Tag kontakt med os, så finder vi en løsning.
 • Hvis du flytter til nye lokaler så behøver vi aftagenummer, målernummer og adresse til din nye lokation.
 • Indflytning af måler: Send en mail til kundeservice@norskelkraft.dk hvor du oplyser aftagenummer, målernummer, dato for overtagelse og måleradresse, så ordner vi resten.
 • Hvis du ikke er kunde hos os, så tag endelig kontakt så finner vi en aftale som passer til din virksomhed!
Hva er Energiweb?

Som kunde av Elkraft blir strømforbruket til dine måler koblet til vårt Energiweb. Elkraft Energiweb er et energioppfølgingssystem(EOS) som inneholder kundens forbruk time for time. Systemet kan benyttes til energi og miljøbesparende tiltak. Energi har eget personell som kan bistå våre kunder med dette. Ta kontakt med kundeservice@elkraft.no så sender vi deg en epost med brukerveiledning. Du vil da få tilgang til din bedrifts målere, hvor du enkelt kan hente ut rapporter. Du vil også få tilsendt rapporter automatisk hver måned.

Skal jeg sende information på den nye indflytter?

Når du flytter ud så har vi behov for at modtage information om dette mindst 5 dager forinden.  Vi forsøger, at undgå at skulle afmelde din måleren hos Netselskabet hvorfor det er vigtigt, at vi behøver at kende til hvem som overtager måleren. Du har med andre ord en interesse i, at kende den nye indflytter så du undgår et eventuelt lukkegebyr fra net-selskabet. Kender vi til den nye kunde på lokationen så kan den nye abonnent godkende en indflytnings dato for overtagelse samt ønske til elselskab hvorefter alt vil foregå uden udfordringer for alle parter.

Hvordan kan jeg få oversigt over forbruget på mine målere?

Ved at logge ind på kundeweb får du oversigt over alt strømforbrug på dine målepunkter hos Elkraft. Ved første login skal du trykke på “opret adgangskode”. Find en faktura fra os og udfyld kundenummer og målepunkts-id (står på bagsiden), samt din e-mailadresse. Log ind ved at skrive det kundenummer og adgangskode, du har fået tilsendt på mail. Du kan også sende en forespørgsel til kundeservice, så sender vi dig en forbrugsrapport for den periode, du ønsker.

Hvordan kan jeg bestille strøm og nettleie til den nye måleren min?

Send oss en forespørsel, så hjelper vi deg videre. Dette kan du enten gjøre ved å kontakte oss på telefon 67970805, eller ved å sende en henvendelse til kundeservice@elkraft.no. Du kan også sende inn informasjon om nye anlegg til kundeservice her: SETTE INN LINK

Kan jeg tage faste priser min hvis jeg flytter?

Såfremt du flytter ind i en bygning som har et tilsvarende forbrug – så JA. Er du i tvivl om forbruget i den nye bygning bedes du tage kontakt til os. Vi finder altid en god løsning.