-A +A

Nyhedsbrev 1 kvartal 2019 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


El-markedet
Med dette informationsbrev vil vi først benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i 2018 og ønske alle et godt nytår. De sidste måneder af 2018 ændrede ikke på det generelle billede af 2018 som værende et år med stigende elpriser. Vi tror 2019 indledningsvis vil minde meget om den afslutning vi så på 2018. Vejret her i Norden betragtes som en væsentlig faktor i forhold til prissætningen på el. Men selvom vinteren indtil videre har været forholdsvis mild, så trækkes elmarkedet stadigvæk med et forholdsvis stort under-skud på den hydrologiske balance samtidig med, at prissætningen på de fossile brændstoffer stadigvæk er høj.

CO2-UDLEDNING FRA EL
I seneste informationsbrev berørte vi det faktum, at den europæiske CO2-kvotepris var på sit højeste ni-veau i flere år. Det er dog ikke Danmark, der er drivende i efterspørgsel på disse kvoter - hvilket dog desvær-re ikke har afholdt os fra at blive ramt af de afledte effekter af disse prisstigninger. Der foreligger endnu ikke endelige tal vedrørende 2018, men i 2017 udledte den el vi brugte i Danmark 181 gram CO2 pr. kWh. Dette skal holdes op imod, at 2006 udledte elforbrug i Danmark 510 g CO2 pr. kWh - udledningen er altså mere end halveret på 10 år. Generelt er CO2 indholdet i el i Danmark og de andre nor-diske lande lavt i forhold til mange andre europæiske lande. Sammenlignet med Tyskland indeholder dansk elproduktion - grundet den høje vindandel - i gennemsnit 150 g CO2 pr. kWh mindre end tysk elprodukti-on.


DET HELE TIL DET HALVE...
Bliver svært at få - også selvom starten på et nyt år tit er præget af mange løfter. Konkurrencen lever på det danske elmarked, og det er godt for slutbrugerne. Når dét er sagt, er det svært at navigere i et marked med kreative prisprodukter og aggressiv markedsføring. Vær kritisk og forlang altid at få et tilbud skriftligt. Vi opfordrer altid vores kunder til at kontakte os, inden der eventuelt indgås aftale med en anden leverandør. Vi foretager gerne en objektiv sammenligning af et tilbud, da vi ønsker at alle får en tryg, enkel og personlig oplevelse på elmarkedet.


HVIS DU VIL VIDE MERE
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kun-deservice@norskel¬kraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kontaktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc. Selvom vi er et elhandelsselskab, så vil vi også i 2019 opfordre vores kunder til at spare på energien, selvføl-gelig ikke ene og alene fordi dette er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig posi-tiv effekt. Du ønskes et rigtig godt 2019


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør